Uttalelse til Nasjonal transport plan (NTP) 2018-2029

Uttalelse til NTP 2018-2029 fra Lødingen Næringsforum

Bakgrunnen for en egen uttalelse fra Lødingen Næringsforum (LNF) grunner i at LNF ikke var invitert til å komme med innspill i Lødingen kommune sin uttalelse til NTP. Kommunestyret i Lødingen vedtok deres uttalelse til NTP den 13. april, uten mulighet for at LNF kunne komme med endringer eller tillegg. LNF er en interesseorganisasjon for næringslivet i Lødingen og består av om lag 60 medlemmer.

 

Innledning

LNF vil i denne uttalelsen legge vekt på viktigheten med Lødingen som knutepunkt i nordre Nordland og da spesielt med tanke på nord-sør forbindelsen via Rv 85 og ferga til Bogenes, og videre mot E6 til Fauske. Lødingen er knutepunkt for Sør-Troms, Vesterålen, Lofoten og Ofoten og LNF ønsker derfor å belyse viktigheten av én felles veitrase som binder disse regionene sammen.

I juli 2012 ble ” Rapport fra kvalitetssikring av konseptutredning for E10/rv.85 Evenes – Sortland” til finansdepartementet og Samferdselsdepartementet lagt fram av Det Norske Veritas AS, Samfunns- og næringslivsforening AS og Advansia AS. Hovedpunktene i rapporten konkluderer med at 0+ konseptet bør videreføres for nærmere analyse og at 0+ er klart bedre enn utbyggingsprosjektene på alle områdene som er vurdert i forhold til ikke-prissatte konsekvenser da det går i eksisterende veitrase. Rapporten viser til at 0+ konseptet ikke er tatt tilstrekkelig på alvor i analysen og begrunner det med at 0+ alternativet ikke er formulert som et reelt alternativ. Hvis fergetrafikken Lødingen-Bognes tas med vil det gi bedre måloppnåelse på de prissatte konsekvensene.

Fergesambandet Lødingen – Bognes er trukket frem som et viktig punkt i utredingen som vil kunne ha en overordnet innvirkning på trafikkmønster og konsekvens for det totale tiltaksområdet.

LNF er langt på vei enig i uttalelsen fra Lødingen kommune med unntak av avsnittet som omhandler ”Forbindelsen mellom E10 og E6/Fauske”

LNF ønsker å gi innspill på følgende punkt:

  • Aksen mellom E10 og Fauske
  • Hålogalandsvegen/E10

Nærmere omtale og begrunnelse er gitt nedenfor:

 

Forbindelse mellom Hålogalandsvegen E10 og E6/Fauske:

Da kostnadsrammen for konsept 2 (K2) er blitt så høy frykter LNF at gjennomføring av K2 kan bli stoppet. Pr i dag er det ikke noe alternativ til K2. I verste fall kan dette medføre at prosessene må starte på nytt, som igjen kan skape store forsinkelser i prosjektet. LNF mener derfor at 0+ konseptet med tunnel gjennom Kåringen og bru over Fiskfjord bør vurderes som et alternativ til K2.

På fire år har kostnadsrammen for K2 steget fra 3,1 til 11,2 milliarder i 2016 hvor tunellene har en kostnad på omlag 5,5 milliarder der den mest kostbare tunnel er fra Kanstadfjord til Fiskfjord på omlag 1,5 milliarder.

Konsept 0+ med tunell gjennom Kåringen og bru over Fiskefjord vil medføre at all trafikk følge én veitrase, samt redusere veistrekning både for øst – vest og nord – sør. LNF mener at nord – sør aksen ikke er godt nok ivaretatt i K2. Når veistrekningen Bognes – Fauske oppgraderes og tunell gjennom Tjernfjell står ferdig vil nord – sør aksen bli enda viktigere og i hensyn ta. I tillegg vil konsept 0+ medføre bedre og raskere nedbetaling av veiprosjektet dersom én felles veitrase velges.

 

LNF stiller spørsmål til hvordan kjøremønstret for tungtrafikken vil endre seg etter denne oppgraderingen og i hvor stor grad dette er analysert?

Bjørnfjell er uforutsigbar med vinterstengte veier, i tillegg er denne veitraseen omlag 200 km lengre. Veistrekningen Hamarøy og Tjernfjellet vil bedre regularitet spesielt for trafikk med vogntog, enn E10 over Bjørnfjell.

Ved å velge 0+ konseptet med tunell gjennom Kåringen og bru over Fiskefjord vil de økonomiske besparelsene være store og frigjøre midler til andre viktige veiprosjekter i nordre Nordland. Eksempelvis oppgradering av veitrase Fiskebøl – Svolvær, som vil ha stor samfunnsøkonomisk verdi.

Med én felles veitrase vil forutsigbarheten i kollektivtilbudet ivaretas.

  • Flybussen
  • Kollektivtransport nord – sør, forbindelse jernbanen
  • Trafikkmønster for reiselivsnæringen

LNF stiller spørsmål til hvordan kollektivtilbudet er tenkt løst i K2 med de utfordringene delt veitrase medfører?

LNF forutsetter at veitrase over Kåringen vil bli nedkvalifisert ved valg av K2 og da vil utfordringene og trafikksikkerheten vinterstid bli enda større enn i dag, ved at kravet om barmark faller bort. LNF forutsetter at kollektivtransporten går i K2 traseen via Fiskefjord. Dette vil medføre om lag 30 km lengre vei t/r pr. avgang for Flybussene, som i dag har fem avganger fra Lødingen. For ruten som ivaretar forbindelsen til Fauske-jernbane vil alternativ K2 også gi lengere kjøre tid.

LNF er av den oppfatning at alternativkostnaden ved valg av K2 er betydelig høyere enn ved konsept 0+ med tunell gjennom Kåringen og bru over Fiskfjord. I tillegg vil konsept 0+ etter vår mening være mer samfunnsøkonomisk.

 

Styret i Lødingen Næringsforum

v/ styreleder Bodil Kanstad

 

Kommentarer er lukket