Om oss

Litt om Lødingen Næringsforum (LNF):

LNF er interesseforeningen for næringslivet i Lødingen. LNF ble etablert allerede i 1949, og aktive styremedlemmer har hittil sørget for at foreningen har bestått, og i tillegg periodevis vært meget synlig. Derfor kunne foreningen med stor suksess feire 60 års jubileum i 2009 sammen med gamle og nye medlemmer.

Foreningens tidligere navn var Lødingen Handelsstands Forening, og da var det i hovedsak stedets butikker som var medlemmer. Etter hvert så man behovet for en forening som omfavnet mer enn handelsaktiviteten, og foreningen gjorde navneendring på 1980-tallet til Lødingen Næringsforum. LNF har vært viktig som ”bindemiddel” for næringslivet i Lødingen, og medlemstallet og aktiviteten har i lange perioder vært meget stor.

Organisasjonen har hittil ikke hatt egen stillingshjemmel, og er den enste naæringsforeningen i Vesterålensom ikke har ansatte. Man har derfor vært avhengig av et aktivt styre med stor kapasitet til å gjennomføre aktiviteter. I dag har foreningen rundt 60 medlemmer. Som medlemmer kan opptas alle enkeltpersoner og bedrifter som vil bidra – på et hvilket som helst nivå – for å fremme næringsliv og etableringslyst i kommunen (vedtektenes §4).

I dag er LNF den eneste næringsforeningen i Vesterålen som ikke har stillingshjemmel.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes økonomiske og faglige interesser og virke for å fremme disse i næringsliv og samfunn, samt å arbeide for et godt kollegialt samarbeid, god forretningsskikk og høyning av den faglige standard (LNF`s vedtekter §2). LNF har også som formål å bygge nettverk mellom bedrifter og bedriftsledere i Lødingen og på den måten sørge for utvikling av Lødingensamfunnet.

For å nå disse målene ønsker en (vedtektenes §3):

A. Å holde regelmessige møter av opplysende art.
B. Å behandle spørsmål som er av betydning for medlemmene både innad og utad.
C. Å engasjere seg i spørsmål av næringsmessig art, samt spørsmål vedrørende vekst, trivsel og utvikling i Lødingen kommune.
D. Å aktivisere personer på bred basis og gjennom miljøet skape en positiv stemning for utveksling av erfaringer.