Nødvendig å utrede tunell gjennom Kåringen

Lødingen

Lødingen tettsted

Statens vegvesen er i gang med å planlegge det hittil største vegprosjektet i regionen: Hålogalandsvegen. E10 Hålogalandsvegen skal knytte regionen tett sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling. Planarbeidet gjennomføres som en statlig reguleringsplan. Nå er planarbeidet lagt ut på høring og fristen for å komme med innspill er satt til 10. februar 2017.

Her finner du alle dokumentene til planforslaget.

I den anledning har Lødingen Næringsforum sendt følgende innspill til reguleringsplanforslaget for Hålogalandsvegen. Innspillet er sendt til Statens Vegvesen med kopi til kommunen og kommunestyret. 

INNSPILL FRA LØDINGEN NÆRINGSFORUM TIL REGULERINGSPLANFORSLAG FOR HÅLOGALANDSVEGEN

LNF ønsker i forbindelse med reguleringsforslaget for Hålogalandsvegen å komme med innspill til sak 15/200827. LNF mener det er gjort en flott jobb med planleggingen av Hålogalandsvegen. Arbeidet og planleggingen har gått raskt og det er enighet om at Hålogalandsvegen må utbedres.

Likevel ønsker LNF atter en gang å påpeke at er nødvendig å ta inn 0+ alternativet i planprosessen. Slik LNF ser det har planprosessen vært for dårlig.

LNF mener at prisen på den planlagte veitraseen er blitt for høy. Prosjektet kan slik vi ser det stå i fare for å bli stoppet når det legges frem for Stortinget. Prosjektet Hålogalandsvegen er i konkurranse med mange andre veiprosjekter. Om Hålogalandsvegen blir utsatt grunnet for høye kostnader kan det tar mange år før Hålogalandsvegen blir realisert. LNF mener det er uklokt å ikke vurdere andre alternativ i planprosessen.

Alternativ 0+ med tunell gjennom Kåringen anbefales som et alternativ til den planlagte traseen øst – vest. Alternativ 0+ med tunell gjennom Kåringen ivaretar også nord – søraksen på en god måte. LNF mener denne aksen ikke er godt nok ivaretatt i eksisterende planer. Her planlegges en vei uten å ta hensyn til trafikken i begge retninger.

Arbeidet med tunell gjennom Tjernfjellet er allerede i gang. Flaskehalsene mellom Bognes og Fauske skal utbedres. For tungtransporten blir det betydelig kortere å kjøre denne veien kontra å kjøre over Bjørnfjell, slik det gjøres i dag. Bjørnfjell er utsatt for kolonnekjøring og stengte veier på vinteren. Fra sesongen 2012/2013 til 2015/2016 var E10 Bjørnfjell midlertidig stengt hele 161 ganger (kilde: fremover.no).

LNF mener planleggingen av Hålogalandsvegen må sees i sammenheng med resten av veiprosjektene som knytter regionene sammen. Trafikkbildet vil endre seg med de veiutbyggingene som pågår og planlegges over nord – søraksen.

LNF mener at veien sørover via Bjørnfjell og Sverige blir valg bort, og at stekningen via Lødingen – Bognes sør over Hamarøy gjennom Tjernfjellet og inn i Sverige vil være et klart førstevalg for tungtransporten. Vegvesenet viser allerede til tall som bekrefter endringer i trafikkbildet. Det vil da være uklokt å bygge seg bort fra Nord – Søraksen. Dette er en fremtidig trasse som imøtekommer tungtransportens behov og ivaretar både nord – sør og øst – vest.

Kommentarer er lukket